Sobanukirwa Nkongwa idasanzwe n’uburyo bwo kuyirwanya

Nkongwa ni icyonnyi kitari gisanzwe mu Rwanda, cyaje mu mwaka wa 2017. Iki cyonnyi kiri mu bwoko bw’ibinyugunyugu. Igishorobwa cyacyo ni cyo cyangiza ibihingwa birimo ibigori n’ibindi binyampeke, urubingo n’ibindi.

Ikigera mu Rwanda, yangije ibigori ku buryo igihugu cyahombye toni ibihumbi 10, kuko umusaruro w’igihembwe cya kabiri wari witezwe wangana na toni ibihumbi 208 ariko haza kuboneka toni ibihumbi 198 gusa kubera icyo cyonnyi.

Irangwa no kugira ishusho y’inyuguti ya “Y” ku mutwe, utwoya twirabura tugaragara ku mubiri, umurongo mugari ubengerana ku mugongo uva ku mutwe ugana inyuma ukikijwe n’uturongo twirabura ku mpande n’ibidomo bine bikoze ishusho ya mpandenye ndinganire inyuma.

Nkongwa yangiza amababi akiri mato, nyuma ikajya mu mwumba. Iyo ikuze ica imyenge ku mababi igakata n’umwumba w’igihingwa, ari nako igenda isiga umwanda wayo ku mababi umeze nk’ifu itose. Iyo umwumba wariwe cyane byangiza imikurire y’igihingwa n’umusaruro ukagabanuka.

Uburyo bwo kurwanya Nkongwa

Mu rwego rwo kurwanya nkongwa idasanzwe, umuhinzi asabwa guhinga ageza isuka hasi agamije kugaragaza, kuvanamo cyangwa gutaba nkongwa n’ibikonoshwa byayo, kongerera ibihingwa ubudahangarwa hakoreshwa ifumbire y’imborera iboze neza n’imvaruganda ku bipimo nyabyo hamwe no kuhira.

Hari kandi gusimburanya mu murima ibinyampeke n’ibinyamisogwe nk’ibishyimbo na soya cyangwa n’ibinyabijumba nk’ibirayi n’ibijumba; gutoragura ibishorobwa bya nkongwa idasanzwe mu murima no kubyica, ndetse no gukoresha umuti wica udukoko uterwa cyane cyane mu mwumba.

Imiti ikoreshwa mu kurwanya Nkongwa idasanzwe irimo Cypermethrin, Lambda-Cyhalothrin, Pyrethrum ivangwa n’amazi hagendewe ku nama z’abahanga mu buhinzi no kurwanya ibyonnyi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *