Uburyo bwo gusarura no guhunika ibishyimbo

Ibishyimbo ni kimwe mu binyamisogwe bihingwa mu Rwanda kuva mu gihe kirekire gishize. Hari igihe bamwe babisarura,  babibika bikibasirwa n’imungu cyangwa bikabora bitaramara igihe umuhinzi aba ateganya.

Ibyo bituma uwabibiste abiteganyaho imbuto, ayibura akaba yakererwa ihinga ashakira ahandi. Ibyo ni nako bigendekera abafite umugambi wo gutubura imbuto birangira batageze ku ntego.

Hari abahinzi bahomba umusaruro bahitse kubera udukosa duto baba bakoze mu isarura, nk’uko Televiziyo y’u Rwanda yabitangaje mu kiganiro Terintambwe Muhinzi.

Umuhinzi witwa Richard uhinga ibishyimbo bikungahaye ku butare yagaragaje inzira nkeya kandi zoroshye buri muhinzi yakurikiza agasarura kandi akarinda umusaruro we kuzangirikira mu bubiko.

Gutunganya imbuga

Umuhinzi witeguye gusarura atunganya aho arashyira ibishyimbo bye mbere yo kujya mu murima. Aho yatunganyije niho hitwa “imbuga”. Hagomba kuba humutse kandi hakubuye neza.

Gusarura

Hirya no hino ku butaka bw’u Rwanda bimenyerewe ko ibishyimbo byerera amezi atatu (iminsi 90). Ibishyimbo bisarurwa byumye neza ariyo mpamvu iyo imvura yaguye ku mwero w’ibishyimbo bigora abahinzi.

Usarura azinduka kare izuba ritararasa kugira ngo bitamenekera mu murima. Iyo izuba rivuye, abasarura barekera aho, bagahambira ibishyimbo babijyana kuri ya mbuga yateguwe.

Gusanza ibishyimbo ku mbuga

Iki ni kimwe mu bice bikomeye kandi byirengagizwa na benshi. Ibishyimbo bisanzwa kuri ya mbuga bikahamara hagati y’umunsi umwe n’ibiri.

Ni ukugira ngo ibitarumishijwe n’izuba byume ndetse hagaragare n’ibitaruma biba byaguhuse nyuma y’iyo minsi ibiri.

Mbere yo guhura bikurwamo (ibyo bitumye). Bishyirwa ku ruhande bikazatunganywa ukwabyo. Ntibivangwa n’ibindi kuko byabangamira ibizaba imbuto ahubwo biba ibiribwa.

Guhura

Iyi ntambwe imenyerewe na benshi cyane ko ariyo benshi birukira mu gihe cy’isarura. Uhura agirwa inama yo kwifashisha ikibando kiremereye kuburyo bimworohera gukubita adakoresheje imbaraga nyishi, ariko na none kitamenagura umusaruro.

Kugosora

Kuri iyi ntambwe hari ikosa abahinzi bakunze gukora. Ubundi umaze guhura atandukanya umurama cyangwa ibishingwe n’ibishyimbo. Akifashisha urutaro/inkoko/intara kugira ngo imyanda yose ishiremo. Besnhi bahita bashyira umusaruro mu mifuka mbere yo kurobanura

Kurobanura

Icyo abahinzi batibuka ni uko kuri iyi ntambwe ufata igihe ugatandukanya ibishyimbo bishobora kuba imbuto n’ibindi bishobora kuba bitameze neza cyangwa byangiritse mu gihe cyo guhura.

Ibi byakabaye bifata umwanya nk’uwo umuntu afatira ibyo agiye guteka igihe aba akuramo amabuye n’ibibore.

Guhungira

Ubu ni uburyo bwo gushyira umuti wica udukoko mu bishyimbo mbere yo kubishyira mu mifuka. Mu cyaro bamwe bakoresha imiti itandukanye irimo uwo bita “dedeti”. Richard akavuga ko bakoresha uwo bita “Scanner” (soma: Sikana).

Aha abahinzi bagomba kugisha inama ku bashinzwe ubuhinzi kugira ngo bamenye umuti ukwiye n’ibipimo bakoresha. Richard yavuze ko muri Toni y’ibishyimbo bakoresha ikilo 1.5 cy’uwo muti.

Kubinyuza ku zuba

Umaze guhungira akurikije inama yagiriwe n’abafashamyumvire mu buhinzi, afata umwanya akanika ibishyimbo mbere yo kubishyira mu mifuka, kugira ngo umuti ufateho.

Gushyira umusaruro mu mifuka

Ibishyimbo bishyirwa mu mifuka yumutse neza kandi idacitse. Abahinzi bagirwa inama yo kutarenza ibiro 50 mu mufuka umwe.

Guhunika

Ya mifuka yashyizwemo ibishyimbo ntabwo iterekwa hasi. Bamwe bitabaza utubaho dukoze nk’udutanda kuburyo umufuka uba urambitseho cyangwa uteretse neza. Ndetse ngo aho bibitse hagomba kuba hacamo akayaga.

Uko iterambere rigerwaho ibi hari imashini zibikora gusa abagikoresha uburyo gakondo, ntibyababuza kubungabunga umusaruro wabo.

Uburyo nk’ubu ngo bushobora gukoreshwa no ku bindi binyamisogwe mu rwego rwo kubungabunga umusaruro no kuwubika neza.

Agronews.rw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *